OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „OP“)

obchodní korporace imanica s.r.o.
IČ: 241 86 121
se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 249/46, PSČ 186 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vl. č. 186719 vydané ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto OP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím webových stránek www.imanica.cz (dále jen „Kupní smlouva“), kdy na jedné straně stojí společnost imanica s.r.o., IČ: 241 86 121, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 249/46, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 186719 (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé zákazník (dále jen „Kupující“), přičemž předmětem koupě může být veškeré zboží nabízené prostřednictvím webových stránek www.imanica.cz (dále též jen jako „webová stránka“). Na webové stránce jsou rovněž umístěny veškeré bližší informace o Prodávajícím.

1.2. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel:

a) za spotřebitele se považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná,

b) naopak podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se rozumí také osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá Kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP pro podnikatele.

1.3. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webové stránce potvrzuje, že se před jejím odesláním v plném rozsahu seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří rovněž sdělení před uzavřením Kupní smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Kupující bere na vědomí, že zakoupením zboží nevznikají Kupujícímu žádná práva k používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, apod. Prodávajícího či jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou dohodnuto mezi smluvními stranami jinak.

1.4. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

2. SDĚLENÍ PRODÁVAJÍCÍHO PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

(určené pro případy, kdy je Kupní smlouva uzavírána s Kupujícím v postavení spotřebitele, neuplatní se pro Kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím v pozici podnikatele).

2.1. Prodávající prohlašuje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek jednotlivého operátora), Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky (to se netýká případné smluvní přepravy),

b) neuzavírá Kupní smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,

c) Prodávající nepožaduje zaplatit zálohu při koupi zboží,

d) Kupní smlouvou lze uzavřít pouze v českém jazyce, přičemž pokud vznikne z důvodu potřeby na straně Kupujícího překlad textu smlouvy do cizího jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce,

e) veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží; ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije,

f) ceny jednotlivého zboží jsou na webové stránce uváděny včetně i bez DPH a dále včetně veškerých poplatků stanovených zákonem; náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady; v případě osobního odběru v předem dohodnutém termínu v provozovně na adrese: Pernerova 35, 186 00 Praha 8 – Karlín je náklad 0,- Kč,

g) nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce; tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek,

h) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo od Kupní smlouvy odstoupit (s výjimkou případů uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb.), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží:

i) ode dne převzetí zboží,

ii) u Kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, přičemž odstoupit od smlouvy lze i bez uvedení důvodu a toto odstoupení musí zaslat Kupující na adresu sídla Prodávajícího, případně může využít formulář pro odstoupení od smlouvy obsažený v těchto OP v čl. 7.1.,

i) v případě odstoupení od Kupní smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

j) přijatá objednávka Kupujícího včetně jejího potvrzení ze strany Prodávajícího bude spolu s aktuálním znění OP archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná,

k) Prodávající uvádí, že nepřijal žádný kodex chování, kterým by se museli jeho zaměstnanci či jiné osoby spolupracující s Prodávajícím řídit,

l) v případě existence jakékoliv stížnosti má Prodávající primárně zájem na mimosoudní řešení případných sporů. Stížnost lze zaslat emailem na adresu imanica@imanica.cz, popřípadě písemně na adresu sídla Prodávajícího. Odpověď se sdělením a odůvodněním vyřízení stížnosti bude zaslána stěžovateli ve lhůtě třiceti (30) dnů v písemné formě. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je zejména Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, apod. (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů). Prodávající zároveň informuje prostřednictvím těchto OP Kupujícího (spotřebitele) o tom, že veškeré případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím (spotřebitelem) je možné řešit mimosoudní cestou (tzv. ADR). V takovém případě je nutné, aby Kupující (spotřebitel) kontaktoval věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je v těchto věcech Česká obchodní inspekce (více na http://www.coi.cz anebo přímo na https://adr.coi.cz). Prodávající však doporučuje všem svým Kupujícím, aby pokud možno ve všech obdobných případech nejdříve kontaktovali samotného Prodávajícího (viz výše) a snažili se takový spor vyřešit bez účasti ČOI.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. K uzavření Kupní smlouvy je zapotřebí, aby Kupující odeslal prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webové stránce svou objednávku na koupi vybraného zboží, přičemž Kupní smlouva vzniká přijetím této objednávky Prodávajícím, přičemž za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající jakoukoliv odpovědnost. Uzavření Kupní smlouvy potvrdí Prodávající bez zbytečného odkladu Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadanou emailovou adresu. Přílohou tohoto emailu bude rovněž aktuální znění OP. Takto uzavřenou Kupní smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze na základě dohody smluvních stran, popřípadě na základě zákonných důvodů. Než Kupující prostřednictvím webové stránky odešle svou objednávku Prodávajícímu, má Kupující právo tuto svou objednávku jakkoli měnit.

3.2. Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu předá zboží, které je předmětem koupě a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. Prodávající je povinen předat Kupujícímu rovněž veškeré doklady, které se ke zboží vztahují. Prodávající je povinen předat Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.

3.3. Má-li Prodávající zboží odeslat Kupujícímu, je povinnost předání zboží splněna v případě Kupujícího–podnikatele okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Prodávající předá zboží v případě Kupujícího-spotřebitele okamžikem, kdy Kupujícímu věc předá dopravce.

3.4. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající zboží podle zvyklostí, nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající zboží pro přepravu.

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

3.7. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k prodávanému zboží, tzn. že se Kupující stane vlastníkem zboží teprve až úplným zaplacením kupní ceny, avšak nebezpečí škody na zboží přechází převzetím zboží Kupujícím.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese: Pernerova 35, 186 00 Praha 8,
  • v hotovosti na dobírku (je-li tento způsob v daném případě Prodávajícím umožněn) v místě určeném Kupujícím v objednávce,
  • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2106860665/2700, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
  • bezhotovostně platební kartou.

4.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího uvedený v čl. 4.1. OP.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6. OP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad–fakturu. Fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Prodávající uvádí, že je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

a) osobní odběr na adrese: Pernerova 35, 186 00 Praha 8 – Karlín,

b) poštovní přepravou (na dobírku),

c) zasílání přepravní službou – ČR,

d) zasílání kurýrem (po Praze), přičemž zvolený druh dodání zboží je Kupující povinen uvést ve své objednávce. Ceny jednotlivých druhů dopravy zboží jsou uvedeny na webové stránce.

5.2. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti zboží, platebních podmínkách a podmínkách dodání a činí maximálně deset (10) pracovních dnů. V běžných případech Prodávající zboží expeduje do sedmi (7) pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Součástí dodávky zboží není instalace zakoupeného zboží. Dodací lhůta začíná běžet u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku nebo osobním odběrem, dnem uzavření Kupní smlouvy. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání na tomto místě.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6. Zboží může převzít pouze Kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

5.7. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu imanica@imanica.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO, ZPŮSOB REKLAMACE ZBOŽÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil (např. nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího, atd.). Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

6.3. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přitom přechází na Kupujícího převzetím zboží. Obdobný následek nastane v případě, že Kupující nepřevezme zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

6.4. Prodlením Kupujícího s převzetím zboží vzniká Prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění vhodným způsobem prodat poté, co Kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, je-li Kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, kterou je předání zboží podmíněno.

6.5. V případě, že je Kupujícím podnikatel ve smyslu čl. 1.2. písm. b) OP, platí při uplatňování práv z vady zboží zejména ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku. Prodávající poskytuje Kupujícímu-podnikateli záruku za jakost prodávaného zboží v délce 12 měsíců od převzetí zboží, bylo-li zboží podle Kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po shora uvedenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Jako doklad o záruce slouží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo). Na výslovnou žádost Kupujícíhopodnikatele poskytne Prodávající záruku formou záručního listu. Standardně však vydává Prodávající namísto záručního listu Kupujícímu-podnikateli doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním anebo pokud Kupující-podnikatel vadu sám způsobil (např.nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího-podnikatele, atd.). Kupující-podnikatel dále nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího vnější událost. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o zboží použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí Kupujícím-podnikatelem. Prodávající neposkytuje Kupujícímu-podnikateli pozáruční servis zboží.

USTANOVENÍ ČL. 6.6. AŽ ČL. 6.13. OP PLATÍ POUZE PRO PŘÍPADY, KDY KUPUJÍCÍM JE SPOTŘEBITEL.

6.6. V případě, že je Kupujícím spotřebitel ve smyslu čl. 1.2. písm. b) OP, platí při uplatňování práv z vady zboží zejména ustanovení § 2158 až § 2174 občanského zákoníku.

6.7. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje všem požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím; nebo

d) vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil (např. nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího, atd.).

6.8. Podstatné porušení kupní smlouvy. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, přičemž pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti, nebo

b) na odstranění vady opravou zboží, anebo

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo

d) odstoupit od Kupní smlouvy.

6.9. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil již při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Kupující vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení Kupní smlouvy – viz níže.

6.10. Nepodstatné porušení KUPNÍ smlouvy Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

6.11. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

6.12. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

6.13. ZPŮSOB REKLAMACE ZBOŽÍ Kupující může reklamaci uplatnit osobně v provozovně prodávajícího na adrese Pernerova 35, 186 00 Praha 8 – Karlín, anebo zasláním zboží na tuto adresu. Zásilka musí zejména obsahovat:

a) reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství),

b) kopii dokladu o koupi,

c) podrobný popis závady,

d) dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejména jméno a příjmení, zpáteční adresa, tel. číslo, email, atd),

e) požadovaný způsob vyřízení reklamace.

Bez doložení výše uvedených skutečností je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Prodávající zašle Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení Kupujícího od smlouvy bude Kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace. V případě, že reklamace není převzata Kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude Prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč za každý den prodlení.

Pokud si Kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM-SPOTŘEBITELEM Kupující-spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne převzetí zboží. Prodávající umožňuje Kupujícímu-spotřebiteli odstoupit od Kupní smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy umístěného na webových stránkách Prodávajícího, přičemž spotřebiteli Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese imanica s.r.o. – reklamační oddělení, Pernerova 35, 186 00 Praha 8 – Karlín.

7.2. Odstoupí-li Kupující-spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Takové zboží musí Kupující- spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

7.3. Kupující-spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7.4. Odstoupí-li Kupující-spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu Kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

7.5 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY V OSTATNÍCH PŘÍPADECH Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, jestliže:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, nebo

b) použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady, anebo

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

7.6. Neoznámil-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8. OCHRANA INFORMACÍ

8.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je jakožto správce Osobních údajů registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00058556/001.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajů.

8.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, přičemž svůj souhlas může Kupující kdykoli písemně odvolat.

8.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Kupující souhlasí s tím, že veškerá korespondence může být Kupujícímu doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce Kupujícího.

9.2. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Kupující spolu s Prodávajícím sjednávají, že tento vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího-spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.3. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.4. Kontaktní údaje Prodávajícího:

a) adresa pro doručování: Pernerova 35, 186 00 Praha 8 – Karlín,

b) adresa elektronické pošty: imanica@imanica.cz,

c) telefon: +420 601 583 269.

 

V Praze dne 27.3. 2016